Вторник 21, Септември 2021г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

Чл. 61  Родителите на учениците на ОУ „Пенчо Славейков“ са пълноправен партньор в процеса на образование, възпатание и социализация на децата и учениците. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.Средство за постоянна връзка между училището и родителя са ученическата книжка и бележникът за кореспонденция. Средство за връзка със семейството на ученика е и електронната поща на   родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл. 32 Родителите имат следните задължения:

 • Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище
 • Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха, развитието им в образованието и спазването на училищните правила.
 • Да спазват Правилника за дейността на училището и съдействат за спазването му от страна на ученика.
 • Да участват в процеса на изграждане на навици за смаподготовка като част от от изграждане на умения за учене през целия живот;
 • Да участват в родителски срещи
 • Да се явяват в училище след покана от учител, директор или друг педагогически специалист;

Чл. 62  Родителите имат следните права:

 • Периодично и системно да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователния процес, за спазването на правилата в училището от децата и за приобщаването им към общността;
 • Да се срещат с членове на ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, учителите и другите педагогически специалисти в определеното им приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • Да се запознаят с училищния учебен план;
 • При желание да присъстват и да бъдат изслушвани пред педагогически съвет и комисии с корекционен характер, когато се засягат права и интереси на детето или ученика
 • Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училище по въпроси, свързани с образованието, кариерното ориентиране и личностното развитие на децата им
 • Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището
 • Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището

Чл. 63. Родителите нямат право да се намесват в работата на учителите и другите педагогически специалисти, да оспорват оценки или методики на преподаване, отношение учител-ученик, както и нямат право да упражняват физическо и психическо насилие над деца и персонала в училището. 

Сподели: