Неделя 18, Август 2019г.

Учители прогимназиален етап

 

ИМЕ/СНИМКА

ДЛЪЖНОСТ ПО 
ТРУДОВ ДОГОВОР

ОБРАЗОВАНИЕ / ЗАВЪРШИЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

ПКС И/ИЛИ НАУЧНА СТЕПЕН

ГЕОРГИ 
ДЕЛЧЕВ СТАЛЕВ

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

ІІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ДЕНКА 
КОЛЕВА НИКОЛОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Български език и литература

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

РАИСА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

МАТА НОВАКОВА МИНЧЕВА

 

Главен учител, прогимназиална степен
Български език и литература
 

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
български език и литература

І  ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Английски език

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

1. учител по руски език и л-ра, бълг.ез. и л-ра, 
2. учител по английски език

  V ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ДИЛЯНА ЖЕЛЯЗКОВА ГОЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Немски език

висше – магистър       ВТУ "Кирил и Методий"

учител по 
български и 
немски език

ІІ ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

КАМЕЛИЯ ГРОЗЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

 

учител прогимназиална степен

висше – магистър - ПУ "П.Хилендарски"

учител по английски език

V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

МАГДАЛЕНА ЖЕКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен Английски език

 

 

 

МАРИЕЛА ГОСПОДИНОВА ДЕЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Физика

 

учител по физика и химия

 

ДОБРИНКА ЖЕЧЕВА ДОНЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Математика

 

учител по математика и  информатика

 

ЛИЛИЯ 
ЯНЕВА 
ВЪЧЕВА

 

Старшивъзпитател прогимназиална степен 

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по 
математика

 ІV ПКС - ДПИКУ-Ст. Загора

ЙОВКА ХРИСТОВА КАРЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен
Математика

висше – магистър -
ШУ Шумен ( ВПИ - Шумен)

учител по 
математика

 V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

КАТЯ   СЛАВОВА  ГОЧЕВА

 

Старши учител
Ръководител на  компютърен кабинет

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител  по  математика и  информатика

ІV ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ИЛЧЕВА

 

Старши учител прогимназиална степен Биология и здравно образование

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

учител по биология и химия

 ІІ ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ТЕОДОРА ДИНКОВА ГОСПОДИНОВА

 

учител прогимназиална степен
география

висше – магистър 
ВТУ "Кирил и Методий"

учител по история и география

 

МАРИЯ ДОНЧЕВА МИЛКОВА

 

Старши учител прогимназиална степен  история

висше – магистър   
СУ "Кл. Охридски"

учител по история и философия

II ПКС - ДИУУ-София

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА-РИЗОВА

 

Старши учител прогимназиална степен Музика

висше – магистър -ПУ"П.Хилендарски"

Учител по бълг. език и л-ра, руски език  и музика

V ПКС - ИПКУ-Стара Загора

 

      

ЙОРДАН ГОШЕВ  ЙОРДАНОВ

 

Старши учител прогимназиална степен Изобразително изкуство

 

учител по изобразително изкуство

 

КРАСИМИРА ТЕНЧЕВА ИЛИЕВА

 

Главен учител прогимназиална степен Информационни технологии

висше – магистър      
ТУ   Габрово
ПУ   Пловдив

1. Машинен инженер
2. Учител по информатика и информационни технологии

 V ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

 

Педагогически съветник

висше – магистър 
ПУ   Пловдив

учител по 
физика и математика

IV ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ПЕТКО ЖЕЛЯЗКОВ КОЛЕВ

 

Старши учител прогимназиална степен
Физическа култура и спорт

висше – магистър       НСА-София

учител по 
физическо възпитание и спорт

IІ ПКС - ДПИКУ-
Ст. Загора

ЖИВКО АНГЕЛОВ МИТЕВ

 

Младши учител прогимназиална степен
Физическа култура и спорт

висше – магистър       ПУ   Пловдив

учител по 
физическо възпитание и спорт

 

НИКОЛИНКА КОСТАДИНОВА СТАНЕВА

 

Старши възпитател прогимназиална степен  История

висше – магистър   
ВТУ В.Търново

учител по 
история

 

ПЛАМЕНА

ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

 

Младши възпитател прогимназиална степен  История

висше – бакалавър   
ВТУ В.Търново

учител по 
история и география

 

 

 

Сподели: