Четвъртък 29, Октомври 2020г.

Прием за І клас за учебната 2020/2021 година

Публикувана на: 04.05.2020г. (обновена на: 01.06.2020 14:36:00)

ЗАЯВЛЕНИЕ за записване на ученик в първи клас на ОУ „Пенчо Славейков“, гр. Димитровград за учебната 2020-2021 година.

Попълнете ТУК

В интересния училищен свят Вашите деца ще бъдат водени от:

Мариана Стефанова, Маруся Димова, Милена Русева, Павлинка Георгиева и Генка Славова.

    

Съгласно дейностите по приема е необходимо заявителят да представи в училището, следните документи:

• Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

• Оригинала на Удостоверението за задължително предучилищно образование (Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година). В случай, че детето не притежава такова удостоверение, заявителят попълва декларация на място в училището, като посочва обективните причини за това;

• Лична карта на заявителя за сверяване;

• Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.

 

 

Сподели: