Четвъртък 28, Май 2020г.
Дата на публикуване: 11.09.2019 г. ( обновено на: 11.09.2019 09:56:56)
Кратък текст на съобщението:

ОБЯВА


Пълен текст на съобщението:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителна група и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в ПОП: 9092375. Срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в ОУ“Пенчо Славейков“, Димитровград, ул.„Димитър Димов“№ 2 Срок на валидност на обявата: 24.09.2019 г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 25.09.2019 г., от 10:30 часа в сградата на ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. Димитър Димов № 2, от ЗАС в канцелария-2 етаж.Прикачен файл: Изтеглете файла: