Петък 29, Септември 2023г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Глава X. РОДИТЕЛИ (Извадка от Правилника за дейността на училището)

 

Раздел I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.126. Родителите на учениците на ОУ „Пенчо Славейков“ са пълноправен партньор в процеса на образование, възпитание и социализация на децата и учениците.

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато

конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо. Средство за постоянна връзка между училището и родителя са ученическата книжка и бележникът за

кореспонденция. Средство за връзка със семейството на ученика е и електронната поща на родителите, както и електронният дневник на паралелката.

Чл.127. Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище
 2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, успеха, развитието им в образованието и спазването на училищните правила.
 1. Да спазват Правилника за дейността на училището и съдействат за спазването му от страна на ученика.
 1. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от от изграждане на умения за учене през целия живот;
 1. Да участват в родителски срещи Да се явяват в училище след покана от учител, директор или друг педагогически

специалист;

 1. Да осигурят на децата си предпазни средства и да спазват правилата за работа в условията на Ковид-19, които се отнасят до тях.
 1. Родителят стриктно следи за здравословното състояние на детето си и при наймалкото съмнение осъществява консултация с личния лекар, за което уведомява класния ръководител. Завръщането в училище да става след представяне на

задължителната медицинска документация.

 

Раздел II. ПРАВА

Чл.128. Родителите имат следните права:

 1. Периодично и системно да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователния процес, за спазването на правилата в училището от децата и за приобщаването им към общността;
 1. Да се срещат с членове на ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, учителите и другите педагогически специалисти в определеното им приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 1. Да се запознаят с училищния учебен план;
 2. При желание да присъстват и да бъдат изслушвани пред педагогически съвет и комисии с корекционен характер, когато се засягат права и интереси на детето или ученика;
 1. Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училище по въпроси, свързани с образованието, кариерното ориентиране и личностното развитие на децата им;
 1. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището;
 2. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището.

Чл.129. Родителите нямат право да се намесват в работата на учителите и другите педагогически специалисти, да оспорват оценки или методи на преподаване, отношение

учител-ученик, както и нямат право да упражняват физическо и психическо насилие над деца и персонала в училището.

Сподели: