Понеделник 04, Юли 2022г.

Родителска среща за запознаване с:

1.Правилник на дейността на училището

2.Учебен план на класа

3.Правила за ползване на безплатни учебници

4.Етичен кодекс на общността

5.Качествени показатели за оценяване на постиженията на учениците

6.Организация на учебния ден

7.График за консултациите

8. График за провеждане на ДЧК

9.График за провеждане на учебния час за организиране и провеждане на спортни дейности

10.Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд

11.Правилник на пропускателния режим

Сподели: