Вторник 05, Юли 2022г.

ПРОЕКТИ НА ЕС

Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Проект CB005.2.12.024 "Пазителите на Тракия" по Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2014-2020,  Приоритетна ос 1. „Околна среда“, Специфична цел 1.2 „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

Сподели: