Петък 29, Септември 2023г.

ПРОЕКТ № BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ 

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ .

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката(МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;

- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;

- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;

Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Индикатори:

За изпълнение:

- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000.

- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в

електронна среда - 37 718.

- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718.

За резултат:

- Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000;

- Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции,

подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000.

- Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници - 90 %.

Файлове за изтегляне:

Архив

Сподели: