Неделя 23, Юни 2024г.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021-2022 учебна година

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

През 2021-2022 учебна година в ОУ "Пенчо Славейков" има 10 групи по "Занимания по интереси"

Работилница "Дигитален свят" - ръководител Катя Гочева

 

- Клуб по роботика - ръководител Красимира Илиева

- Параден мажоретен състав - ръководител Миглена Митева

 

- Ателие "Фотография и реклама" - ръководител Денка Николова

- Клуб "Здраве" - ръководител Другадън Мустафа

 

- Клуб "Млад шахматист" - ръководител Димитър Йовчев

- Творчески клуб „Славейковци” - ръководител Йордан Йорданов

- Група за компютърно моделиране „Скоти тръгваме“ - ръководител Мариана Стефанова

 

- Клуб "Математически фолклор" – ръководител Добринка Донева

 

Сподели: