Неделя 05, Декември 2021г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 45  Учениците са основни участници и партньори в образователния процес.

Чл. 46 Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и на ниво училище, определени в настоящия правилник

Чл. 47 На децата и учениците в ОУ „Пенчо Славейков“ се предоставя подкрепа на личностното развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията. Общата и допълнителната подкрепа в ОУ „Пенчо Славейков“ се осъществят от педагогически съветник, логопед.

Чл. 48 Учениците имат следните права:

 • да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 • да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 • да избират между учебни предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове
 • да получават библиотечно-информационно обслужване;
 • да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 • да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 • да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;
 • да участват в проектни дейности;
 • да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативните учебни часове;
 • чрез формиране на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;
 • да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 • да бъдат поощрявани с материални и морални награди.
 • Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

 Чл. 49 Учениците имат следните задължения:

 • да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;
 • да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 • да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие над останалите ученици, педагогическите специалисти и останалия персонал в училище по време на учебни занятия ипо време на престоя си в училище;
 • да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, или да се явяват в училището в приличен вид .
 • да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 • да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 • да носят ученическата си лична карта в училище и извън него и да ги предоставя при необходимост;
 • да представят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 • да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 • да спазват правилника за дейността на институцията;
 • да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;
 • да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.
 • да участват в трудови дни по поддръжка на материалната база
 • да дават дежурства в класната стая и училището, по ред определен от класния ръководител
 • да опазва материално-техническата база и чистотата в училището;Когато увреди имущество да го възстанови в срок най-късно до 5 дни или да заплати цената на възстановяването му
 • да не нарушава създадената организация на образователния процес в училището.

Чл. 50 При неизпълнение на задълженията си, при неспазване на правилника за дейността на училището, етичния кодекс на училището, при нарушения на дисциплината и при нарушение правата на доброто поведение се налагат санкции съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и настоящия правилник.

Чл. 51 Нарушения на дисциплината са:

т.1 системни закъснения за час   

т.2 подсказване и преписване по време на упражнения, контролни и класни работи, изпити и др.

т.3 системни безпричинни отсъствия от училищни мероприятия

т.4 създаване пречки на учителите при изпълнение на служебните му задължения

т.5 безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищно и лично имущество

т.6 тютюнопушене в сградата и района на училището

т.7 употреба на алкохол и наркотици

т.8 прояви на дискриминация

т.9 фалшифициране на данни и измама с училищна документация

Чл. 52  Да нарушение на правилата на дорбото поведение се считат:

т.1 обидни изказвания, ругатни, подигравки, епитети енижаващи достойството или провокативно поведение

т.2 неспазване на реда в стола, бюфета, дворните пространства и библиотеката на училището

т.3 неуважително отношение към учител или друг служител в училището

Сподели: