Петък 29, Септември 2023г.

За вас, седмокласници!

Публикувана на: 26.05.2022г. (обновена на: 13.06.2022 13:20:00)

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в VII. клас през учебната 2021-2022 година:

  • Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10.00 часа
  • Математика – 16 юни 2022 г., начало 10.00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10.00 часа

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

-Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ – чл. 119,(3),(5)

-Наредба №11 от 1.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл.45(1),1,(2)

-Заповед № РД09 – 1805/ 31.08.2021 г. на МОН за определяне дати за провеждане на изпитите от НВО

-Заповеди №РД-5108/23.12.21г. и №РД-5109/23.12.21г. за Правила за информационна сигурност  при организацията , провеждането и оценяването на НВО в края на IV и VII  клас през учебната 2021/2022 година.

 -НВО включват ученици, които в съответната учебна година се обучават в дневна, в индивидуална или в комбинирана форма на обучение

-На НВО по тяхно желание може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна форма на обучение.

Учениците се явяват на изпит по НВО в училището, в което се обучават.

В ДЕНЯ НА ИЗПИТА УЧЕНИКЪТ:

Се явява в сградата на училището не по-късно от 30 (тридесет) минути преди часа, определен със Заповед на Министъра на образованието и науката за начало на изпита;

– Носи документ за самоличност ;

– Носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив, гума, а за изпита по математика- и линия, пергел, триъгълник;

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://mon.bg/bg/100694 – VII клас

Сподели: