Вторник 27, Февруари 2024г.
Лице за контакти:

ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Пощенски  адрес: Димитровград 6400 улДимов" 2 
Телефон
: 0391/64801
Е-mail: info-2602006@edu.mon.bg  

Лица за контакти: Мария Янева - Директор - 0878891338
                                  
Татяна Георгиева - Главен счетоводител - 0888704428

 


Вътрешни правила:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  ПО ЗОП

 

І. Настоящите вътрешни правила  за обществени  уреждат:

 1. 1. Реда за планиране, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП в ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград
 2. 2. Задълженията и отговорностите на длъжностните лица, участващи в процедурите.
 3. Поддържането на профила на купувача и реда, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача;

4.Реда на завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчки

 1. 4. Мониторинга и контрола по изпълнение на договорите за възлагане на обществени поръчки.

 

ІІ. Цел

Настоящите правила целят да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетните средства, както и публичност и прозрачност в дейността по планиране, провеждане и възлагане на обществените поръчки  в ОУ”Пенчо Славейков” Димитровград.

 

III. Общи принципи

1.Организацията и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки се извърша от  директора и  отговорни лица, определени със заповед .

 1. Длъжностните лица носят отговорност всяка обществена поръчка да бъде възлагана в съответствие със ЗОП.
 2. Планирането на предстоящите за възлагане обществени поръчки- след утвърждаване на бюджета гл. счетоводител определя необходимостта от планиране на обществени поръчки.
 3. Процедурата за провеждане на обществената поръчка влиза в сила от датата на нейното утвърждаване от директора на ОУ”Пенчо Славейков”.
 4. Изготвяне на документацията
 5. Съгласуването и утвърждаването на цялата документация се извършва от директора на училището.

6.Публикуване на документацията в профила на купувача на сайта на училището и  изпращането и / в зависимост от вида на обществената поръчка/в портала/ на АОП-ръководител направление ИКТ

 1. След приключване на процедурата договорът с избрания изпълнител се подписва от гл.счетоводител и директора
 2. Архивиране на документацията и създаване на досие за всяка обществена поръчка- гл.счетоводител. Досието съдържа опис на всички документи по подготвяне, изпълнение и приключване на обществената поръчка.

19.Изпращане на информация до АОП – гл.счетоводител

20.Обобщена информация за разходваните средства - 31 март следващата календарна година

 

 1. I Планиране и прогнозиране на обществени поръчки

1.Планирането и прогнозирането на обществените поръчки е посочено в чл. 25 от ППЗОП

А.Прогнозиране – включва установяването на броя и вида на обществените поръчки, съобразно очакваните потребности на училището, съобразени с предвиждания финансов ресурс.Този процес включва:

 • Брой на процедурите
 • Вид на процедурите
 • Предвиждан финансов ресурс
 • Определяне на датите, към които следва да има сключени договори
 • Документиране на процеса
 • Работна среща, насрочена със заповед на директора,
 • определени длъжностни лица, които да участват
 • дата на провеждане на срещата
 • представяне на справки за потребностите от обществени поръчки
 • обобщаване на справките в протокол от срещата, който отразява присъстващите лица, направените предложения и постигнатите решения
 • на основание на протокола се съставя обобщен годишен прогнозен план за календарната година
 • изготвеният план се утвърждава от директора
 • Прогнозирането на потребностите се извършва през месец януари на календарната година

Б.Планиране-естествено продължение на процеса на прогнозиране.След приемане бюджета на училището Обобщения прогнозен план се коригира и се превръща в График за възлагане на обществени поръчки/ чл.26, ал.1 от ППЗОП/.Графикът съдържа:

 • Наименование на процедурата
 • Вида на процедурата и предвидения ред на възлагане
 • Времето за подготовка
 • Времето за провеждане на възлагане, на процедурата
 • Отговорните длъжностни лица ,които отговарят за стартиране на процедурата
 • Отговорно длъжностно лице за контрола по изпълнение на графика
 1. Възлагане на обществени поръчки
 1. Задължително всяка процедура за обществена поръчка стартира с изготвяне на заявка за поемане на задължение.
 2. Видове процедури според Законът за обществените поръчки /Чл. 18. (1)/
 • 1.открита процедура
 • 2.ограничена процедура
 • 3. състезателна процедура с договаряне;
 •  4.договаряне с предварителна покана за участие;
 •  5.договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 • 6. състезателен диалог;
 • 7. партньорство за иновации;
 • 8. договаряне без предварително обявление;
 •  9.договаряне без предварителна покана за участие;
 • 10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
 • 11.конкурс за проект;
 •  12.публично състезание;
 • 13. пряко договаряне.

2.3. Открита процедура и публично състезание са процедури, при които всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

2.4. Ограничена процедура е процедура, при която оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след проведен предварителен подбор.

2.5. Състезателен диалог е процедура, при която възложителят провежда диалог с допуснатите след предварителен подбор кандидати с цел да определи едно или повече предложени решения, отговарящи на неговите изисквания, след което да покани предложилите ги кандидати да подадат окончателни оферти.

2.6. Партньорство за иновации е процедура, при която възложителят провежда преговори с допуснатите кандидати след предварителен подбор с цел да установи партньорство с един или повече партньори, които да извършват определена научноизследователска и развойна дейност.

 1. При възлагане на обществени поръчки ОУ“Пенчо Славейков“ като публичен възложител прилага процедурите от т. 1 - 3 , 6 - 8 и 11 - 13

 

4.Стойностни прагове съгл.чл. 20. от ЗОП

Стойностни прагове за процедури при публични възложители:

строителство – 5 000 000 лв.;

доставки и услуги – 264 033 лв.;

услуги по Приложение № 2 – 500 000 лв.

Стойностни прагове за публично състезание и пряко договаряне:

строителство – от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;

доставки и услуги (вкл. услуги по Приложение № 2) – от 70 000 лв. до съответния праг за друг вид процедура.

Стойностни прагове за събиране на оферти с обява или с покана до определени лица:

строителство – от 50 000 лв. до 270 000 лв.;

доставки и услуги – от 30 000 до 70 000 лв.

Стойностни прагове за директно възлагане:

строителство – до 50 000 лв.;

услуги по Приложение № 2 – до 70 000 лв.;

доставки и услуги – до 30 000 лв.

 В тези случаи  разхода  се доказва само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.

5.Документи за обществена поръчка

5.1. техническите спецификации;

 5.2. инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовката на офертата;

5.3. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;

 5.4. образци на документи, както и указание за подготовката им;

 5.5. проект на договор.

5.6 Документацията може да съдържа и други документи, които възложителят предоставя или на които се позовава, за да определи характеристиките на поръчката или проекта и реда за провеждане на процедурата, или които са необходими за подготовката на заявленията за участие, офертите или проектите

  

 6.Разяснения по условията на процедурата

    6.1.Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението,    обявлението, поканата за   потвърждаване на интерес, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие и/или офертите, а когато срокът е съкратен или при    необходимост от спешно възлагане - до 7 дни.

  6.2 Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти, а когато срокът е съкратен или поради необходимост от спешно възлагане - до 4 дни преди този срок. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  6.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след определения  срок.

  6.4 Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

 

7.Документиране и отчетност
7.1.ОУ“Пенчо Славейков“като възложител, създава и поддържа  досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
7.2. Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол - и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Досието съдържа договора или рамковото споразумение, както и всички документи, свързани с изпълнението и неговото отчитане.
7.3 Възложителите съхраняват информацията, свързана с договори, когато прилагат изключенията от закона.

8.Срок за съхраняване
8.1 Досиетата се съхраняват за срок 5 години от датата на приключване изпълнението на договора за обществена поръчка или от датата на прекратяване на процедурата.
8.2 Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени, в случай че това произтича от правила за работа на финансиращи, одитиращи и сертифициращи органи във връзка с предоставянето на средства по проекти и програми от Европейския съюз.

VI.Профил  на купувача на ОУ“Пенчо Славейков“Димитровград

1."Профил на купувача" е интернет-адрес на училището , който съдържа принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

Служител отговорен за публикуване и вписване  в профила – ръководител направление ИКТ

 

 1. Документи, които с публикуват

2.1. решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки;

2.3. документациите за участие в процедурите

2.4. разясненията по документациите за участие;

2.5. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

2.6. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

2.8. съобщение за датата, часа и мястото на отварянето на ценови

2.9. вътрешните правила за обществени поръчки

2.10. договорите за обществени поръчки, заедно със задължителните приложения към тях;

 

3.Ред и права на публикуване

3.1.Публикуването на документите се извършва в профил на купувача,който представлява обособена част от сайта на ОУ“Пенчо Славейков“, където се публикуват документи във връзка с провеждани процедури по ЗОП.

3.2.Възложителят по смисъла на ЗОП поддържа Регистър на обществените поръчки, като всяка поръчка е с уникален номер.

3.3.Документите и информацията, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, се обособяват в самостоятелен раздел в профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване.

3.5.Към уникалния номер на всяка обществена поръчка в Регистър на обществените поръчки се показва хипервръзка към самостоятелен раздел в профила на купувача, в който се съдържат документите и информацията за конкретната поръчка.

3.6.Информационната система/интернет страница на ОУ“Пенчо Славейков“осигурява информация за датата на публикуване на електронните документи.

 

4.Срокове за публикуване и съхраняване на информацията

4.1.Документите, които се публикуват в Регистър на обществените поръчки или на Портала на обществените поръчки и документацията за участие се публикуват в Профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им АОП, освен ако друго не е определено в ЗОП.

4.2.Договорите и документите, свързана с конкретната поръчка се публикуват в 30 дневен срок от:

-сключване на договорите и доп.споразумения

- извършване на плащането.

4.3.Самостоятелен раздел се поддържа в Профила на купувача до изтичането на 1 година от:

-приключване или прекратяване на процедурата

-изпълнението на всички задължения по договора.

 

VІІ. Контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

 1. Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от директора.
 2. Главният счетоводител отговаря за изпълнението на финансовите клаузи на договорите.

 

Настоящите правила влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване със заповед на директора на ОУ“Пенчо Славейков“Димитровград.