Петък 29, Септември 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 31.07.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 3811
Описание на поръчката: Решение за откриване на процедура и обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на техническо оборудване в ОУ „Пенчо Славейков” – Димитровград по проект „Дигитална класна стая“. Процедурата е открита с Решение № 455/31.07.2017 г. на Директор на ОУ „Пенчо Славейков” – Димитровград Подаване на оферти - до 21.08.2017 г. 16:00 часа Място и дата на отваряне на офертите: Сграда на ОУ „Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, ул. „Димитър Димов” № 2, на 22.08.2017 г. от 10:30 часа. Чрез настоящата публикация се предоставя пълен достъп до: 1. Решението за откриване на процедура 2. Обявлението за обществена поръчка
Вид на процедурата: Обществена поръчка