Петък 29, Септември 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 19.09.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 3811
Описание на поръчката: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИ. Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. Уникален код на покана в ПОП: 9068452 Срок за получаване на оферти: 26.09.2017 г. Място за получаване на оферти: оферти за участие се подават в ОУ“Пенчо Славейков“, Димитровград, ул.„Димитър Димов“№ 2 Срок на валидност на публичната покана: 26.09.2017 г. Дата, час и място за отваряне на офертите: 27.09.2017 г., от 10:30 часа в сградата на ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, гр. Димитровград, ул. Димитър Димов № 2, от ЗАС в канцелария-2 етаж.
Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка