Понеделник 22, Април 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 11.09.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 3811
Описание на поръчката: Избор на изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на глава 26, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас.
Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП